Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest

Piotr Dorawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REBIRTH Piotr Dorawa, ul. Warszawska 44/50, 95-200 Pabianice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 731 197 70 31, REGON 362 643 938. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych Pani/a dane przetwarzane będą w celu sprzedaży produktów na podstawie zawartej umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku wystawienia faktury na podstawie przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Administrator może przetwarzać dane także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania zawartej umowy czy wystawienia faktury. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są - link do tego co poniżej lub pod razu można wstawić to co jest poniżej z pominięciem klauzuli skróconej)

 

Klauzula pełna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO": informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Piotr Dorawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REBIRTH Piotr Dorawa, ul. Warszawska 44/50, 95-200 Pabianice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 731 197 70 31, REGON 362 643 938 adres e-mail: sklep@dlaczegotakstudio.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych i danych poczty elektronicznej.
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:

-      zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-      w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-      w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

  1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej i innym podmiotom którym udostępnienie danych będzie niezbędne do realizacji zamówienia.
  2. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
  3. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  4. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
  5. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy czy wystawienia faktury.